“@priyankachopra will be perfect for my biopic kyunki wo singer hai aur singer k…

“@priyankachopra will be perfect for my biopic kyunki wo singer hai aur singer ke bhav.